ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE ACCOMMODATIES / STICHTING LEFTEAM

Versie 1 april 2022

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de accommodatieverschaffer: degene die op grond van een overeenkomst de accommodatie verhuurt en/of bijkomende diensten ter beschikking stelt.
b. de huurder: degene die op grond van een overeenkomst de accommodatie huurt en/of bijkomende diensten afneemt.
c. huursom: al hetgeen de huurder aan de accommodatieverschaffer voor de huur van de accommodatie is verschuldigd.
d. reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst): de totale omzetverwachting van de accommodatieverschaffer, bestaande uit de huur van de accommodatie en de vergoeding voor de bijkomende diensten, inclusief de bij derden af te nemen producten en/of diensten.
e. één/meerdaagse bijeenkomst: een bijeenkomst die zich uitstrekt over één respectievelijk meer dagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de accommodatieverschaffer en de huurder, met betrekking tot de verhuur/huur van accommodatie en het verlenen van bijkomende diensten.

2.2 Indien daarnaast nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De accommodatieverschaffer heeft het recht voor het opstellen van een offerte een vergoeding te vragen van de aspirant huurder. Alle door de accommodatieverschaffer uitgebrachte offertes zijn voor wat de termijn van aanvaarding betreft vrijblijvend, tenzij daarvoor in de offerte een termijn is opgenomen.

3.2 De overeenkomst tussen de accommodatieverschaffer en de huurder kan in delen tot stand komen. De (deel)overeenkomst komt tot stand doordat hetgeen tussen partijen is overeengekomen door de accommodatieverschaffer schriftelijk wordt. In het geval de bijkomende diensten in een bijlage worden beschreven, wordt de bijlage geacht – indien deze later tot stand komt, vanaf dat moment – deel uit te maken van de overeenkomst.

3.3 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de optie en de overeenkomst.

de optie: de accommodatieverschaffer verleent aan de huurder gedurende een door de accommodatieverschaffer te bepalen periode, de mogelijkheid de reservering van accommodatie in te trekken, zonder dat daaraan voor de huurder kosten zijn verbonden. De accommodatieverschaffer mag de resterende optietermijn door mededeling aan de huurder verkorten tot 24 uur. In alle gevallen mag de accommodatieverschaffer de optie beëindigen onder gelijktijdige aanbieding van een vergelijkbare ruimte.

de overeenkomst: in de overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van partijen vastgelegd als beschreven in artikel 3.2.

3.4 Bedragen die worden genoemd in de stukken opgesteld door de accommodatieverschaffer zijn exclusief omzetbelasting (lees BTW.), tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Inhoud van de offerte en de overeenkomst

In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:
– naam van de huurder;
– een omschrijving van de gehuurde accommodatie;
– een omschrijving van de bijkomende diensten;
– de aanvang en het einde van de huurperiode van accommodatie, alsmede de periode waarbinnen de bijkomende diensten worden afgenomen;
– de huur voor het gebruik van de accommodatie en de kosten van de bijkomende diensten;
– het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;
– eventuele bijzondere voorwaarden, waaronder de verplichting een schadeverzekering af te sluiten.

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden

zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen de accommodatieverschaffer en de huurder zijn vastgelegd.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van de huur van de accommodatie en eventuele bijkomende diensten dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum.

6.2 De accommodatieverschaffer kan een vooruitbetaling op de huursom verlangen. Vaak bij een eerste opdracht. Betaling vindt dan als volgt plaats:

– Na het sluiten van een overeenkomst dient de huurder 10% van de huursom te betalen.

– Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst dient de huurder 50% van de huursom te hebben betaald.

– Uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijeenkomst dient 100% van de huursom en 50% van de bijkomende kosten te zijn betaald.

6.3 De accommodatieverschaffer kan in plaats van het bepaalde in artikel 6.2 een vooruitbetaling verlangen tot maximaal de hoogte van de reserveringswaarde.

6.4 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de accommodatieverschaffer gerechtigd om van de huurder volledige schadevergoeding te vorderen indien de huurder niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 7: Annulering

7.1 Geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de huurder of accommodatieverschaffer dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van de ontvangst van de schriftelijke correspondentie door de huurder of accommodatieverschaffer.

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 van dit artikel geldt bij annulering van eendaagse bijeenkomsten ten aanzien van het niet onder artikel 7.4 vallende deel van de reserveringswaarde het navolgende:

– Tot zes weken voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder de overeenkomst -behoudens de onder lid 5 genoemde administratiekosten- kosteloos annuleren.

– Bij annulering tussen zes en drie weken voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder 30% van de reserveringswaarde verschuldigd

– Bij annulering tussen drie en twee weken voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder 60% van de reserveringswaarde verschuldigd.

– Bij annulering tussen twee weken en één week voor de aanvang van de huurperiode is 85% van de reserveringswaarde verschuldigd.

– Bij een latere annulering is de gehele reserveringswaarde verschuldigd.

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 geldt bij annulering van meerdaagse bijeenkomsten ten aanzien van het niet onder artikel 7.4 vallende deel van de reserveringswaarde dat de gehele reserveringswaarde is verschuldigd.

7.4 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is de huurder, indien door de accommodatieverschaffer voor de uitvoering van de overeenkomst personeel, diensten of goederen in opdracht van de accommodatieverschaffer van derden worden betrokken dan wel tijdelijk personeel in dienst is genomen -naast het verschuldigde volgend uit de artikelen 7.2 en 7.3- gehouden de annuleringskosten c.q. schadeloosstelling of andere bedragen (zoals loon) te voldoen, welke de accommodatieverschaffer aan deze derden verschuldigd zal zijn.

7.5 Wanneer de huurder de huurovereenkomst annuleert, is de huurder aan de accommodatieverschaffer naast het hiervoor in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.4 verschuldigde, eveneens administratiekosten verschuldigd. Deze administratiekosten bedragen 5 % van de reserveringswaarde volgend uit de overeenkomst tussen partijen

1


Artikel 8: Opschorting en ontbinding

8.1 De accommodatieverschaffer heeft, indien de huurder tekort komt in enige betalingsverplichting jegens de accommodatieverschaffer, of indien de accommodatieverschaffer redelijkerwijs mag verwachten dat de huurder zal tekortschieten in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens accommodatieverschaffer, het recht:

a. van de huurder voor alle lopende overeenkomsten zekerheidstelling voor betaling te vorderen;

b. de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met de huurder -zowel die waarop de tekortkomingen in de betalingsverplichting betrekking heeft, als alle overeenkomsten tussen de accommodatieverschaffer en de huurder- op te schorten onverminderd het recht gelijktijdige zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;

c. het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.

8.2 De accommodatieverschaffer heeft voorts het recht de overeenkomst zonder gehoudenheid tot het vergoeden van enige schade met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het de accommodatieverschaffer na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat tijdens het gebruik van de accommodatie schade kan worden toegebracht aan eigendommen van de accommodatieverschaffer of aan personen, of indien wordt verwacht dat de openbare orde zal worden verstoord.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht aan de zijde van de accommodatieverschaffer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de accommodatieverschaffer onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de accommodatieverschaffer, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door de accommodatieverschaffer ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. In geval van verhindering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de accommodatieverschaffer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

9.2 De huurder zal zich in ieder geval niet op overmacht aan zijn zijde kunnen beroepen in het geval (een) belangrijke spreker(s) niet verschijn(en)t, de bezoekers- of deelnemersaantallen sterk tegenvallen of vergelijkbare omstandigheden. De huurder dient zelf zorg te dragen voor verzekeringen die dergelijke risico’s dekken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De accommodatieverschaffer is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de huurder of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. De huurder vrijwaart de accommodatieverschaffer tegen alle aanspraken van derden die met de overeenkomst samenhangen.

10.2 De huurder zal de accommodatieverschaffer volledig schadeloosstellen voor alle schade aan zaken en personen, die voor de accommodatieverschaffer, het personeel van accommodatieverschaffer of haar uitvoerders mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen van de zijde van de huur der, diens personeel, bezoekers van de accommodatie of deelnemers aan het aldaar georganiseerde of van andere personen ten behoeve van wie de huurder de overeenkomst met de accommodatieverschaffer heeft afgesloten.

10.3 De huurder vrijwaart de accommodatieverschaffer tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ten gevolge van door de accommodatieverschaffer ten behoeve van de huurder te verrichten diensten.

10.4 De accommodatieverschaffer is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen van huurder of van goederen die namens huurder door derden zijn geleverd.

Artikel 11: Verhuur andere ruimte

De accommodatieverschaffer heeft het recht aan de huurder een vergelijkbare andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden.

Artikel 12: Informatieverstrekking

De huurder is gehouden de accommodatieverschaffer tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kan zijn.

Artikel 13: Apparatuur e.d.

Indien de huurder bij het gebruik van de accommodatie gebruik wenst te maken van audio-visuele apparatuur, standsverlichting, decoratie en decorstukken, computers, bekabeling, keuken of bakkerij-apparatuur etc. (hierna ‘apparatuur’) zullen deze voor zover mogelijk en tenzij anders overeengekomen door de accommodatieverschaffer ter beschikking gesteld en bediend worden. Zij zullen als bijkomende dienst worden aangemerkt en in de overeenkomst worden opgenomen. Het meebrengen van eigen apparatuur danwel apparatuur van derden, alsmede het zelf bedienen danwel door derden laten bedienen van apparatuur behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van de accommodatieverschaffer. Behoudens opzet of grove schuld, is accommodatieverschaffer niet aansprakelijk voor schade bij of voortvloeiende uit het gebruik en/of de bediening van door hem ter beschikking gestelde en door of namens hem bediende apparatuur. De accommodatieverschaffer is in het geheel niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik en/of de bediening van niet door hem zelf ter beschikking gestelde apparatuur.

Artikel 14: Catering

De huurder is verplicht (diensten terzake van) spijzen en dranken (catering) af te nemen van de accommodatieverschaffer, danwel van een door deze aan te wijzen derde. Elke andere vorm van catering behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van de accommodatieverschaffer.

Artikel 15: Wijzigingen aan het gehuurde

15.1 Het is de huurder niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de accommodatieverschaffer wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen, grote en/of zware voorwerpen aan te brengen of versierselen, borden of posters op te hangen. De kosten verbonden aan het ophangen van de voorwerpen worden gedragen door de huurder.

15.2 De huurder is verplicht op eigen kosten de meegebrachte voorwerpen te verwijderen en de accommodatie in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 16: Fotografie, film en geluidsopnamen

Voor het fotograferen, alsmede het maken van film- en geluidsopnamen is voorafgaand toestemming nodig van de accommodatieverschaffer. Eventuele foto’s die door accommodatieverschaffer ter beschikking worden gesteld kunnen gebruikt worden, mits een bronvermelding hierbij wordt opgenomen.

Artikel 17: Advertenties en verkoop

Het is niet toegestaan te adverteren of producten en/of diensten te verkopen in de verhuurde accommodatie, tenzij de accommodatieverschaffer daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend en over een eventuele vergoeding overeenstemming is bereikt.

Artikel 18: Permanente huurders

Eventuele permanente huurders van de accommodatieverschaffer hebben het recht tijdens de huurperiode hun producten en/of diensten te verkopen.

Artikel 19: Onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan (enig deel van het) gehuurde onder of door te verhuren aan een derde of voor een ander doel te gebruiken dan vooraf bekend was gemaakt aan de accommodatieverschaffer.

Artikel 20: Vergunningen

Alle aan de bijeenkomst gerelateerde vergunningen dienen door de huurder te worden aangevraagd. De huurder draagt de kosten voor de aanvraag en/of het behouden van de vergunningen.

Artikel 21: Uitvoeringsrechten

De huurder draagt zelf zorg voor het verkrijgen van uitvoeringsrechten en voor het afdragen van daaraan verbonden en alle daarmee verband houdende kosten. De huurder vrijwaart de accommodatieverschaffer van aanspraken van derden

2


Artikel 22: Huurtijd

Accommodatieverschaffer heeft het recht het gehuurde te ontruimen wanneer de huurtijd is verstreken.

Artikel 23: Toegang

De accommodatieverschaffer heeft te allen tijde het recht individuele personen toegang te weigeren.

Artikel 24: Nooduitgang

Nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen mogen niet worden geblokkeerd of worden weggenomen.

Artikel 25: Algemene aanwijzingsbevoegdheid

De huurder is in het algemeen verplicht de aanwijzingen van (personeel van) de accommodatieverschaffer met betrekking tot het gebruik van het gehuurde op te volgen.

Artikel 26: Geschillen

26.1 Alle geschillen ten aanzien van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de rechter.

Artikel 27: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen de accommodatieverschaffer en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

Coöperatie Blauwdorp by LEFteam
Postbus 20
6200 AA Maastricht

Bezoekadres:
Elisabeth Strouvenlaan 51A
6214 AX Maastricht

T 043 358 1927
info@cooperatieblauwdorp.nl

kvk nummer: 58535357
btw nummer: NL853079948B01
bank: 0197 6867 96 Triodos Bank
iban: NL98 TRIO 0197686796
rsin/fiscaal nummer: 853079948

3